Могу ли я с казахстанским дипломом учителя истории преподавать в российских школах историю России?

Профсоюз работников образования и науки Республики Казахстан

Могу ли я с казахстанским дипломом учителя истории преподавать в российских школах историю России?

  Оплата труда

Какой порядок исчисления заработная плата учителя математики высшего уровня квалификации, второй квалификационной категории, имеющего стаж работы по специальности 5 лет?

Подробные разъяснения о порядке исчисления заработной платы педагогических работников государственных учреждений и казенных предприятий даны в статье «Система оплаты труда педагогических работников», размещенной в рубрике «Деятельность» подрубрики «Правовая служба» настоящего сайта.

Месячная заработная плата учителя математики высшего уровня квалификации второй квалификационной категории, имеющего стаж работы по специальности 5 лет, (реестровая группа В2-3) составит:- тарифная ставка (из расчета 18 часов преподавания)  17697 тенге * 3.73 = 66009.81 тенге (где 17697 – базовый должностной оклад, 3.

73 – коэффициент расчета);- доплата за особые условия труда гражданских служащих 66009.81 * 10 % = 6601 тенге;- доплата за проверку письменных работ 17697 тенге * 20 % = 3539 тенге;- доплата за классное руководство в 5-11 (12) классах (при наличии данной обязанности) 17697 тенге * 30 % = 5309 тенге.

Итого: 66010 тенге + 6601 тенге + 3539 тенге + 5309 тенге = 81459 тенге.

Базовый должностной оклад по состоянию на 13 июля 2018 года составляет 17697 тенге.

Техникалық кызметкерлердің (мектептегі еден жуушы, ұста(плотник),вахта қызметкері; мини-центрдің тәрбиеші көмекшісі, кіржуу машинасы операторы) еңбек ақысы мен соған қосымша төленетін ақшаның түрлерн, сондай-ак ақылы еңбек демалысы неше күн, еңбек демалысына қосылатын қосымша күндер мен сауықтыру ақысының сомасын толық түрде жазып беруіңізді сұраймын.

Мемлекеттік мекемелер мен қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі  Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы» 2016 жылғы 31-желтоқсандағы № 1193 Қаулысымен анықталады (әрі қарай – Қаулы).

Қаулының 3-т.

сәйкес, ұйым қызметкерлерінің лауазымдық жалақылары (тарифтік ставкалар) (ЛЖ) атқаратын лауазымдарының мамандығы бойынша лауазымдар мен жұмыс өтілінің санатына, Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген базалық лауазымдық жалақының (БЖЛ) мөлшеріне тағайындалған біліктілік разрядтарына қарай олардың лауазымдық жалақыларын (ставкаларды) есептеу үшін бекітілген тиісті коэффициенттерді көбейту жолымен айқындалады.Жалақы жұмыс өтілін және штаттық кестемен белгіленген біліктілік разрядын ескере отырып, әрбір қызметкер үшін жеке еcептеледі.Сіз көрсеткен мамандықтардан, ҚР стандарттау, метрология және сертификаттау жөніндегі Комитетінің 1999 жылғы 16-қазандағы № 22 қаулысымен бекітілген және қолданысқа енгізілген, Қазақстан Республикасы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау Министрлігімен әзірленген ҚР МС 01-2005 қызметтер Сыныптауышына сәйкес, біліктілікті жұмысшыларға «ағаш шебері» және «кір жуу машинисі» жатады.«Тәрбиешінің көмекшісі» техникалық орындаушылар санатына жатқызылды.Қаулының 3-қосымшасындағы ескертпемен азаматтық қызметшілердің құрамына білікті жұмысшылардың кіретіні анықталған.Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 139-бабының 10-тармағына сәйкес, мемлекеттік бюджет есебінен ұсталатын азаматтық қызметшілерге ақылы жыл сайынғы еңбек демалысын беру кезінде күнтізбелік жылда бір рет төленетін лауазымдық айлық мөлшерінде сауықтыру жәрдемақысымен кемінде 30 күнтізбелік күн ұзақтығымен негізгі ақылы жыл сайынғы еңбек демалысы беріледі.Азаматтық қызметшілер болып табылатын «ағаш шеберіне», «тәрбиешінің көмекшісіне», «кір жуу машинисіне» еңбек демалысы 30 күнтізбелік күн ұзақтығымен беріледі.«Қызметтік үй-жайларды тазалаушы» мен «вахтер» үшін ҚР Еңбек кодексінің 88-бабына сәйкес негізгі жыл сайынғы еңбек демалысы 24 күнтізбелік күн ұзақтығымен беріледі. Сондай-ақ, Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау және әлеуметтік даму Министрінің 2016 жылғы 28-желтоқсандағы № 1053 бұйрығымен бекітілген ауыр жұмыстардың, еңбек жағдайлары зиянды және қауіпті жұмыстардың Тізбесіне, жыл сайынғы ақы төленетін қосымша еңбек демалысына құқық беретін кәсіптер мен лауазымдардың Тізіміне сәйкес, «қызметтік үй-жайлар тазалаушысына» 6 күнтізбелік күн ұзақтығымен қосымша еңбек демалысы беріледі.Сіз көрсеткен қызметкерлер үшін Қаулыға сәйкес қосымша ақылардың төмендегідей түрлері белгіленген:- «тәрбиешінің көмекшісі» – зарарсыздандырғыш құралдармен жұмыс жасағаны үшін БЛЖ-дан 30% (Қаулының 4-қосымшасының 2-т. 9)т.);- «кір жуу машинисі» –ауыр және зиянды жұмыс жағдайлары үшін БЛЖ-дан 30% (Қаулының 18-қосымшасының 9-т. 1)т.);- зарарсыздандырғыш құралдарды қолданатын «қызметтік үй-жайлар тазалаушысы»– БЛЖ-дан 20%; зарарсыздандырғыш құралдарды қолданып дәретханаларды тазарту кезінде– ауыр және зиянды жұмыс жағдайлары үшін БЛЖ-дан 30% (Қаулының 18-қосымшасының 9-т. 2)т.)

Сонымен қатар, Қаулының 18-қосымшасының 15-тармағымен мемлекеттік мекемелер мен қазыналық кәсіпорындар қызметкерлеріне айрықша жұмыс жағдайлары үшін лауазымдық жалақыдан 10 пайыз көлемінде қосымша ақы көзделген.   

Относится ли водитель автобуса организации образования к гражданским служащим? И оплачивается ли ему пособие на оздоровление?

Согласно п.п. 2) п. 1 ст.

1 Трудового кодекса Республики Казахстан гражданский служащий – лицо, занимающее в установленном законодательством Республики Казахстан порядке оплачиваемую штатную должность в казенных предприятиях, государственных учреждениях и осуществляющее должностные полномочия в целях реализации их задач и функций, осуществления технического обслуживания и обеспечения функционирования государственных органов.Примечанием к Приложению 3 к  постановлению Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2016 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий» определено, что в состав гражданских служащих входят квалифицированные рабочие.Отнесение работников рабочих специальностей к группам квалифицированного и неквалифицированного труда производится на основании Классификатора занятий. Классификатором занятий ГК РК  01-2005, разработанным Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, утвержденным и введенным в действие постановлением Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Республики Казахстан от 16 октября 1999 года № 22, водители всех автомототранспортных средств отнесены к группам рабочих квалифицированного труда.

В том случае, если водители школьных автобусов состоят в трудовых отношениях с соответствующими организациями образования, являются штатными работниками, то они, безусловно, являются гражданскими служащими и имеют право на получение пособия к оздоровлению к ежегодному оплачиваемому трудовому отпуску в размере должностного оклада согласно п. 10 ст. 139 Трудового кодекса Республики Казахстан.

Как производится оплата труда швеи в школе-интернате?

Примечанием к Приложению 3 к постановлению Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2016 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий» определено, что отнесение выполняемых работ к определенной сложности и присвоение квалификационных разрядов рабочим производятся в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, тарифно-квалификационными характеристиками профессий рабочих. В состав гражданских служащих входят квалифицированные рабочие.Согласно разделу 24 Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 46), утвержденному приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 493-ө-м, для «швеи» самым низким разрядом является 2 разряд, а высоким 6 разряд.

Оплата труда рабочих, в том числе швеи, производится по разряду, установленному штатным расписанием.

Я учитель русского языка и литературы, имею вторую квалификационную категорию. С сентября 2017 года преподаю 3,5 часа уроки на дому детям-инвалидам с заболеваниями центральной нервной системы, с ограниченными возможностями в физическом развитии.

Мне производят оплату только по моей второй квалификационной категории без надбавки.

Положена ли мне еще дополнительная надбавка за работу с детьми-инвалидами?
В том случае, если мне оплату производили неправильно, могу ли я потребовать перерасчета моей заработной платы? Заранее благодарю за ответ.

Согласно п. п. 4) п.

2 Приложения 4 к постановлению Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2016 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий» за работу с детьми с ограниченными возможностями в физическом развитии должна производится доплата в размере 40% от базового должностного оклада.
Вы вправе потребовать от работодателя произвести перерасчет Вашей заработной платы, в случае отказа работодателя произвести перерасчет, Вы можете инициировать индивидуальный трудовой спор посредством обращения в согласительную комиссию.

Как производится компенсационная выплата за неиспользованные дни оплачиваемого ежегодного трудового отпуска и выплата пособия на оздоровление гражданским служащим?

Согласно п. 2 ст.

96 Трудового кодекса Репсублики Казахстан при прекращении трудового договора работнику, который не использовал или использовал не полностью оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск (ежегодные трудовые отпуска) производится компенсационная выплата за неиспользованные им дни оплачиваемого ежегодного трудового отпуска (ежегодных трудовых отпусков).
Выплата пособия на оздоровление в размере должностного оклада производится в соответствии с п. 10 ст. 139 Трудового кодекса РК один раз в календарном году только при предоставлении оплачиваемого ежегодного трудового отпуска.В целях защиты права педагогических работников на получение пособия для оздоровления в полном объеме следует также опираться на п.9.2 Отраслевого соглашения о социальном партнерстве между Министерством образования и науки Республики Казахстан и ОО «Казахстанский отраслевой профессиональный союз работников образования и науки» на 2016-2018 годы,  которым работодатели взяли на себя обязательство:«Обеспечивать выплату гражданским служащим пособия на оздоровление в размере должностного оклада при предоставлении им ежегодного оплачиваемого трудового отпуска. Размер пособия на оздоровление учителям, педагогам дополнительного образования, преподавателям рассчитывается из их фактической учебной нагрузки на день предоставления отпуска. Лицам, работающим на условиях совместительства, пособие назначается и выплачивается на общих основаниях».

На основании п. 4. ст. 92 Трудового кодекса РК оплата ежегодного трудового отпуска производится не позднее чем за три рабочих дня до его начала, а в случае предоставления трудового отпуска вне графика отпусков – не позднее трех рабочих дней со дня его предоставления.

Прошу Вашей помощи в разъяснении вопроса о правильном начислении отпускных учителю, работающий в г. Семей. Будут ли начислены отпускные за отработанный период или она имеет право на получение отпускных в полном объеме?

Согласно п. п. 7) п. 1 ст. 22 Трудового кодекса Республики Казахстан (далее – ТК РК), работник имеет право на ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск, который предоставляется за один рабочий год.

Однако, если работник отработал в организации меньше или больше одного года, то работодателю необходимо правильно рассчитать количество дней, положенных работнику за проработанное время.
Обычно для расчета продолжительности трудового отпуска используется следующая формула: А / 365 (количество дней в году) × В.

А – количество календарных дней трудового отпуска, положенного работнику за 1 рабочий год.
В – количество календарных дней, которое включается в трудовой стаж, дающий право на оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск, а именно согласно ст.

91 ТК РК:1) фактически проработанное время;2) время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялись место работы (должность) и заработная плата полностью или частично;3) время, когда работник фактически не работал в связи с временной нетрудоспособностью, в том числе время нахождения в отпуске по беременности и родам;4) время, когда работник фактически не работал перед восстановлением на работе.

Таким образом, в трудовой стаж, дающий право на оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск не включаются дни нахождения работника в отпуске без сохранения заработной платы, дни прогулов, дни нахождения работника в отпуске без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, дни нахождения работника в учебном отпуске (если такой отпуск является неоплачиваемым).

Примерный расчет продолжительности ежегодного трудового отпуска для работника: Согласно п. п. 2) п. 1 ст. 53 Закона Республики Казахстан «Об образовании» Вам положено ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск продолжительностью 56 календарных дней за рабочий год, а также согласно п.

п. 3) ст.

13 Закона РК «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне» от 18 декабря 1992 года № 1787-XII учитель имеет право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание в зоне повышенного радиационного риска продолжительностью 10 календарных дней.

Для расчета продолжительности ежегодного трудового отпуска за отработанный период необходимо подсчитать количество календарных дней, включаемых в трудовой стаж, дающий право на оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск, а затем подставить полученную цифру в формулу.

Расчёт:

Источник: http://edu-tradeunion.kz/ru/article/index/40/42

Сбежать от нищеты: учителя Бурятии уезжают в Монголию за высокими зарплатами и уважением

Могу ли я с казахстанским дипломом учителя истории преподавать в российских школах историю России?

В Улан-Баторе они больше получают и там ценят их тяжелый труд

Педагоги Бурятии стали все чаще отправляться в соседнюю страну на заработки. В Улан-Баторе их привлекают высокая зарплата (в среднем в 3-4 раза выше, чем у нас), хорошие условия труда и уважительное отношение монгольского общества к труду педагогов. Наиболее востребованные специальности – учителя начальных классов, русского языка и литературы, а также математики.

В три раза больше денег

Интерес к изучению русского языка в Монголии возник не случайно.

Если во времена СССР практически вся местная управленческая вертикаль училась в российских вузах, то после развала социалистического блока монголы качнулись в другую сторону.

Начав интенсивное изучение английского, японского, корейского и китайских языков. Соответственно, русский язык вышел в Монголии из моды и его изучали считанное количество школ в стране.

Затем в середине «нулевых» к власти пришел президент Намбарын Энхбаяр, окончивший Литературный институт имени Горького в Москве и переводивший Пушкина на монгольский язык.

С его подачи интерес к изучению русского языка вновь вырос, чему способствовал рост внешнеэкономических связей между двумя странами. Вдобавок у Монголии стали крепнуть экономические связи со странами СНГ, и русский язык стал наверстывать утерянные позиции.

Ведь монголам и в голову не придет изучать, к примеру, туркменский или таджикский языки – зачем, если местные бизнесмены говорят на русском.

Однако собственных учителей русского языка в Монголии оказалось немного, и востребованность в иностранной рабочей силе стала расти ежегодно.

Тем более что в конце «нулевых годов» в Монголии случился демографический бум, открылось множество детских садов с изучением иностранного языка, в том числе русского. Соответственно, неожиданно выросла потребность в российских учителях начальных классов.

А рост курса тугрика к рублю (за один рубль дают 37 тугриков) сделал более выгодной работу наших учителей за рубежом.

– Вначале я буду работать воспитателем в детском саду за 2 млн тугриков, а затем, если пройду конкурс, учителем, где зарплата в два раза больше, – рассказывает о своих ближайших планах Оксана Лемешева (фамилия изменена), педагог со стажем одной из улан-удэнских школ. – Работодатель, один из частных детских садов, предоставляет общежитие и обеспечивает визовую поддержку.

Если раньше Оксана зарабатывала в одной из школ Улан-Удэ около 30 тыс. рублей в месяц, то теперь у нее есть реальная перспектива зарабатывать в пересчете на наши деньги более 100 тыс. в месяц. Тем не менее учительница говорит, что не собирается долго жить в Монголии. Ее главная задача – поработать 1-2 года по контракту, заработать денег и вернуться домой.

Правильно расставить акценты

Конечно, для этого ей придется потрудиться – несмотря на высокий спрос на учителей в Монголии, работодатели предъявляют очень серьезные требования к стажу и качеству знаний. И самое главное – умению правильно донести знания до монгольских учеников. Особое внимание уделяется произношению и грамотности речи самого учителя.

Дело в том, что многие монголы взяли на вооружение колониальную, английскую модель изучения иностранных языков.

Напомним, что в Британской империи представители местной знати (в Индии, например) часто запрещали своим детям говорить дома на своем родном языке – только на английском.

Считалось, что такой подход формирует соответствующую языковую среду, и когда ребенок подрастет и уедет на учебу в Лондон, то он будет полностью избавлен от местных акцентов. И его английский диалект будет лондонским, что поможет открыть дорогу в высшее английское общество.

Именно поэтому та часть монгольского управляющего класса, которая планирует, что их дети будут получать высшее образование в России, взяла на вооружение аналогичную систему обучения.

И с самого раннего возраста (в среднем с трех лет) их дети обучаются не у местных педагогов, а именно у носителей русского языка.

Это правило, кстати, действует и в отношении монгольских семей, чьи дети изучают английский и японский языки, намереваясь связать свою будущую карьеру с Японией, Канадой и США.

Однако в Монголии одно время считали, что и знаниями, и владением правильным русским языком учителя из Санкт-Петербурга и Москвы заметно отличаются от коллег из Бурятии. И предпочтение в Монголии ранее отдавалось претендентам из западных регионов страны, где учителя якобы говорят более четко и правильно.

Возможно, что на некоторое охлаждение монгольских работодателей к учителям из Улан-Удэ повлияло и в целом плачевное состояние с изучением русского языка в самой Бурятии.

Где одним из наиболее показательных критериев является средний балл по единому госэкзамену. Так, наши выпускники школ зачастую «сыпятся» и недобирают баллов по базовому предмету – русскому языку.

В некоторые годы по среднему баллу по русскому языку выпускники Бурятии занимали места в пятерке самых слабых регионов, наряду с Чукоткой, Тывой и др.

С большим уважением

Тем временем к концу «нулевых годов» зарплаты учителей в Москве превысили монгольские, и особого смысла им ехать за тридевять земель на заработки уже не было.

Поэтому теперь основной поток желающих подзаработать в Монголии это педагоги из Иркутска, Улан-Удэ и Читы.

Видимо, сыграла свою роль и географическая близость к Монголии, позволяющая «учителям-гастарбайтерам» часто приезжать домой.

Наши специалисты рассказывают, что, помимо частных детсадов и школ, в Улан-Баторе большой спрос и на российских репетиторов. Как со стороны монгольских семей, так и российских специалистов, работающих в Монголии. Чьи дети обучаются в рамках российских образовательных программ. Так что возможностей заработать у хороших специалистов предостаточно.

При этом жизнь в Улан-Баторе тоже нельзя назвать сахаром для наших специалистов. Это и плохая экология, и пробки на дорогах, и трудности общения в чужом городе.

Но наши учителя рассказывают, что их всегда поражает, с каким уважением к педагогам относятся дети и родители учеников.

Культ учителя в стране колоссальный, и высокий престиж профессии позволяет учителям чувствовать себя нужными и востребованными специалистами.

А вот при возвращении в свою страну учителя снова погружаются в царство бумажной волокиты, бессмысленных отчетов, хамства, уничижительного отношения к профессии, не говоря уж о мизерных окладах.

К слову, говорят, что многие педагоги после заграничной работы меняются до неузнаваемости. Их уже невозможно использовать на «грязных» работах. Например, заставить стать агитаторами за «партию власти».

Став высококвалифицированными специалистами и приоткрыв для себя мир, они уже не размениваются на дешевые идеологические призывы, а ставят конкретные вопросы своим директорам.

И в этом отношении оказываются весьма неудобными для школ. 

Есть и другая тенденция – многие учителя, с трудом адаптируясь к российским реалиям, снова уезжают на заработки. К хорошему привыкаешь быстро.

https://gazeta-n1.ru/news/society/72933/

Источник: https://pikabu.ru/story/sbezhat_ot_nishchetyi_uchitelya_buryatii_uezzhayut_v_mongoliyu_za_vyisokimi_zarplatami_i_uvazheniem_6578834

Округ закона
Добавить комментарий